Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn.cứ Luật Cư trú năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2015 giữa Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Đại học Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên; Đài PTTH tỉnh;
- TT Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC, TH.
Huongvtt/VH/QĐ01(40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giữa trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông (sau đây gọi chung là nhà trường) và ngành giáo dục và đào tạo, ngành công an, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với học sinh, sinh viên của các nhà trường ở ngoại trú trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm quản lý an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong nhà trọ cho học sinh, sinh viên thuê ở ngoại trú của tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các nhà trường và quản lý nhà trọ cho học sinh, sinh viên thuê trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Công tác phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ phải đảm bảo đồng bộ, đúng quy định của pháp luật; mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia tạo điều kiện đảm bảo về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên ngoại trú; việc quản lý nhà trọ không được xâm phạm các quyền dân sự của công dân về tài sản, kinh doanh hợp pháp. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc cho học sinh, sinh viên thuê nhà để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ổn định nơi cư trú và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, sinh viên.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ

Điều 4. Nội dung phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Xây dựng kế hoạch quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh và nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đào tạo theo từng năm học.

2. Khảo sát nhu cầu và lập danh sách học sinh, sinh viên có nguyện vọng ở ngoại trú khi thực hiện thủ tục tuyển sinh và nhập học.

3. Lập danh sách theo dõi học sinh, sinh viên ngoại trú tại Ủy ban nhân dân cấp xã và nhà trường theo từng năm học để đối chiếu; cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú; có hệ thống sổ sách theo dõi, phối hợp kiểm tra và đánh giá định kỳ đối với học sinh, sinh viên ngoại trú.

4.Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; quyền và trách nhiệm của học sinh, sinh viên khi tham gia học tập nhưng không ở nội trú tại các cơ sở nội trú của nhà trường.

5. Báo cáo thống kê số liệu, tình hình hoạt động ngoại trú của học sinh, sinh viên theo từng kỳ của năm học và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Nội dung phối hợp quản lý nhà trọ

1. Xác định các khu vực có nhà trọ đúng tiêu chuẩn, phù hợp với các quy định về thiết kế và kỹ thuật xây dựng để học sinh, sinh viên ở ngoại trú.

2. Theo dõi, kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn về thiết kế, kỹ thuật xây dựng; an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của học sinh, sinh viên ở ngoại trú.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh nhà trọ cho học sinh, sinh viên ở trọ theo quy định của pháp luật để bảo đảm nhà trọ phải có địa chỉ rõ ràng; có sơ đồ thiết kế phòng trọ; nội quy phòng trọ được xây dựng và niêm yết công khai.

4. Theo dõi, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên ở trọ và chủ nhà trọ theo quy định.

5. Đánh giá khả năng nguồn cung nhà trọ và nhu cầu ở ngoại trú của học sinh, sinh viên để có định hướng phát triển nhà trọ phù hợp với điều kiện của địa phương.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 6. Trách nhiệm của nhà trường

1. Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình nhà trọ và tư vấn giới thiệu chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu; tổ chức hội nghị giao ban hằng năm giữa nhà trường và chính quyền địa phương về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú; thống nhất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

2. Hướng dẫn, tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên ngoại trú và quy định cụ thể các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên ngoại trú. Lập sổ học sinh, sinh viên ngoại trú, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú. Khuyến cáo học sinh, sinh viên không thuê nhà trọ ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội để đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

3. Phối hợp với cơ quan công an và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên ngoại trú; giải quyết nhanh gọn, dứt điểm các vụ việc có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác phối hợp quản lý giáo dục học sinh, sinh viên ngoại trú sau khi xử lý vi phạm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

4. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan trên địa bàn tỉnh để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên; đảm bảo hài hòa, hiệu quả giữa việc thực hiện cư trú và thực hiện nhiệm vụ học tập theo quy định.

Điều 7. Đại học Thái Nguyên

1. Hằng năm phê duyệt kế hoạch hoạt động của các cơ sở giáo dục thành viên và chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Phân công cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

4. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành viên trực thuộc đảm bảo kinh phí thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá về công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Điều 8. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá hằng năm công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ theo nội dung Quy chế này đối với các nhà trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chủ trì, phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, các nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng hợp công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc có chức năng đào tạo, dạy nghề thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá hằng năm công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ theo nội dung Quy chế này đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý các công trình xây dựng liên quan đến nhà trọ cho học sinh, sinh viên ngoại trú; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng nhà trọ; xác định các nhà trọ đúng tiêu chuẩn, phù hợp với các quy định về thiết kế và kỹ thuật xây dựng để học sinh, sinh viên ở ngoại trú; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách về nhà ở cho học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện của địa phương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, xử lý các vấn đề vệ sinh môi trường; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật về vệ sinh môi trường, lấy học sinh, sinh viên ngoại trú làm nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường tại nhà trọ và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trong các khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ; XÓM, TỔ DÂN PHỐ VÀ CHỦ NHÀ TRỌ

Điều 11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

1. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương về quản lý cư trú, quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về cư trú, xây dựng nhà trọ, kinh doanh nhà trọ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công dân địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý việc xây dựng, kinh doanh nhà trọ, quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; hướng dẫn chủ nhà trọ và học sinh, sinh viên ngoại trú thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá, văn minh.

Điều 12. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền làm tốt công tác quản lý đăng ký thường trú, tạm trú; có biện pháp kịp thời để không xảy ra những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương.

2. Thường xuyên triển khai, hướng dẫn xóm, tổ dân phố, các hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ biết và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; các văn bản quy định về xây dựng, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá trong cộng đồng dân cư có học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 13. Trách nhiệm của xóm, tổ dân phố

1. Thống kê danh sách các chủ hộ kinh doanh cho thê nhà trọ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các chủ hộ tăng cường phối hợp với nhà trường có sinh viên thuê trọ thực hiện các quy định về công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng nhà trọ, kinh doanh nhà trọ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn hóa tại địa phương.

2. Thông tin kịp thời và phối hợp giúp đỡ nhà trường, công an, các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra đối với học sinh, sinh viên ngoại trú; tham gia xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến việc cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của chủ nhà trọ

1. Chỉ được nhận học sinh, sinh viên thuê trọ, ở trọ khi đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về cư trú; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trọ; có sổ sách ghi chép, theo dõi học sinh, sinh viên ở trọ; thực hiện khai báo đăng ký tạm trú đầy đủ, kịp thời, chính xác về những học sinh, sinh viên đến thuê trọ và những học sinh, sinh viên thay đổi nơi tạm trú cho công an phường, xã, thị trấn.

2. Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, các cơ quan chức năng đến kiểm tra học sinh, sinh viên và báo cáo cho đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành pháp luật, nội quy nhà trọ của học sinh, sinh viên tại nơi tạm trú khi được yêu cầu.

3. Khi phát hiện học sinh, sinh viên có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ra những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tập trung đông người tại khu vực nhà trọ, sinh hoạt “tà đạo”, tổ chức, hội nhóm trái pháp luật phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho công an phường, xã, thị trấn, tổ dân phố biết để giải quyết và phải có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÔNG AN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 15. Công an tỉnh

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên ngoại trú của các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương về công tác chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

3. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tham mưu đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các nhà trường về việc tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về chấp hành Luật Cư trú, các quy định của pháp luật có liên quan đến cư trú; trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các tổ chức, hội nhóm trái pháp luật.

4. Thường xuyên thông báo với công an các đơn vị, địa phương và các nhà trường về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng học sinh, sinh viên tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia; tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn để công an các đơn vị, địa phương nắm được và triển khai, phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn phù hợp với thực tế.

5. Thống nhất trong toàn ngành về trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú. Xử lý nghiêm những hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu cho các cơ quan, tổ chức và học sinh, sinh viên ngoại trú khi thực hiện các thủ tục có liên quan đến quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Công an các huyện, thành phố, thị xã

1. Báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện các giải pháp phù hợp để nhân dân chấp hành Luật Cư trú và các quy định của pháp luật có liên quan đến cư trú.

2. Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt Luật Cư trú, các quy định của pháp luật liên quan đến cư trú; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại địa phương theo chức năng.

3. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, các nhà trường để giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú; báo cáo Công an tỉnh và thông báo đến nhà trường các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trên địa bàn để theo dõi, quản lý, giáo dục.

4. Hướng dẫn công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác cấp Sổ đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn.

Điều 17. Công an các xã, phường, thị trấn

1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú; bố trí cán bộ có năng lực làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện việc đăng ký tạm trú, cấp Sổ tạm trú cho học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện việc lập sổ để theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng của học sinh, sinh viên và các cơ sở lưu trú, các chủ nhà trọ tại địa phương.

3. Phối hợp với nhà trường có học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn trong công tác quản lý học sinh, sinh viên và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cư trú, an ninh trật tự. Báo cáo công an cấp trên trực tiếp và thông báo đến nhà trường các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trên địa bàn để theo dõi, quản lý, giáo dục.

4. Phối hợp các ban, ngành chức năng cấp xã, cấp huyện để kiểm tra, xử lý những cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ, những học sinh, sinh viên ngoại trú có vi phạm về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

2. Công an tỉnh, Đại học Thái Nguyên phối hợp triển khai các nội dung quy định trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

3. Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các nhà trường có trách nhiệm xây dựng các nội quy, quy định cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao về quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc, bất cập, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Kết thúc năm học, Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin, số liệu về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú theo đúng phạm vi trách nhiệm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc để tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định đã được ban hành.

Điều 20. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan và các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc quản lý và phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ, ngành, đơn vị; bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định hiện hành.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được xem xét khen thưởng theo quy định./.