Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 12 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG DÂY NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN CÁC ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2016/QĐ-UBND NGÀY 06/4/2016 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 154/TTr-SXD ngày 31/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

 “a) Đối với công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc các nhà đầu tư bàn giao hạ tầng cho nhà nước: UBND cấp huyện giao cho đơn vị sự nghiệp hiện có quản lý hoặc tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành theo quy định.

b) Đối với công trình đầu tư bằng nguồn vốn khác: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý, khai thác hoặc thuê đơn vị có năng lực quản lý, khai thác.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND
các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh;
-
UBND các, phường, thị trấn;
 - Lưu:
VT, CN.XDCB, KTTH, NNTN, NC, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang