Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 15 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định Chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước;

d) Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ;

e) Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu;

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên;

b) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

c) Văn phòng Đăng ký đất đai.”

2. Bãi bỏ Điểm d, Khoản 4, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn Phòng Chính phủ;
(b/c)
- Bộ Nội vụ;
(b/c)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (b/c)
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
(b/c)
- TT. T
nh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng