Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 110/TTr-TP ngày 11 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1, Trưởng phòng Tư pháp Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 1 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;

- Ban Chỉ huy quân sự Quận 1;
- Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Qun ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận 1 (để niêm yết);
- Trung tâm công báo TPHCM;
- Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1;
- Lưu: VT, TP (01), Th (14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thế Thuận