Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ ĐM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH S35/2017/QB-UBND NGÀY 03/7/2017 CỦA UBND TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 189/SKHĐT-DNĐT ngày 06/02/2020 và Văn bản thẩm định số 15/BC-STP ngày 10/01/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 7; Điều 8 của Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- TTr. Tỉnh
ủy, TTr. HĐND tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT - CB - TH t
nh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng