Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐINH

VỀ VIỆC MIỄN PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ- CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng; Văn bản số 17074/BTC-CST ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về miễn phí xây dựng theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg;
Tiếp theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 227/TTr-STC ngày 24/12/2010, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 10/HĐND-KTNS ngày 26/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định tại điểm 1 Mục I Phần A - Danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, các ngành, các cấp tổ chức thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2011. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CV các khối;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn