Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
----------

Số: 04/2004/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội , ngày 29 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ qu định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của các ông Tổng biên tập Tạp chí Hoạt động khoa học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Hoạt động khoa học trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 457/QĐ ngày 21/12/1976 của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Hoạt động khoa học.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Hoạt động khoa học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số:04/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Tạp chí Hoạt động khoa học (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tên giao dịch của Tạp chí bằng tiếng Anh là Science Activities Review.

Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tạp chí có trụ sở chính tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tạp chí có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức biên tập và xuất bản Tạp chí với nội dung đề cập đến các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; về chế độ, chính sách, cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài nước nhằm xây dựng một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Đối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí gåm:

Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước;

Cán bộ quản lý kinh tế; cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý và nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

Cán bộ quản lý, cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

Điều 4. Tạp chí có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu trình Bé trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển Tạp chí trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của đất nước.

2. Thực hiện tôn chỉ, mục đích đã được xác định trong Giấy phép hoạt động báo chí. Cụ thể là:

a) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước về xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

b) Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu - triển khai, các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong cả nước;

c) Phản ánh tình hình hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu - triển khai, các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước;

d) Giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật trên thế giới;

e) Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề có liên quan đến sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

3. Bảo đảm xuất bản Tạp chí đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có chất lượng cao về khoa học và công nghệ.

4. Tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên.

5. Hợp tác với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức và nhà khoa học trong nước và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo đúng quy định của pháp luật.

6. Được xuất bản các ấn phẩm phụ (số phụ, phụ trương, đặc san); được tổ chức các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định của Luật báo chí; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

7. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo phân cấp và quy định của Bộ.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:

Ban biên tập.

Ban thư ký và bạn đọc.

Ban trị sự và tư liệu.

Văn phòng đại diện phía Nam.

Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng do Tổng biên tập đứng đầu và có một số Phó tổng biên tập giúp việc.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Tạp chí; chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về nội dung tờ Tạp chí.

Tổng biên tập có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các ban chuyên môn thuộc Tạp chí.

Phó tổng biên tập có trách nhiệm giúp Tổng biên tập trong việc lãnh đạo công tác chung của Tạp chí, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về phần công tác được phân công phụ trách và được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được Tổng biên tập ủy quyền. Trường hợp Tổng biên tập vắng mặt, một Phó tổng biên tập được thay mặt Tổng biên tập để điều hành và giải quyết công việc của Tạp chí.

Điều 6. Tạp chí có Hội đồng biên tập. Tổ chức, hoạt động và thành viên của Hội đồng biên tập cho Tổng biên tập quyết định.

Điều 7. Nhân lực của Tạp chí gồm có:

1.Cán bộ trong biên chế theo chỉ tiêu Bộ giao hàng năm.

2.Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động: Căn cứ vào yêu cầu công việc và khả năng tài chính của Tạp chí, Tổng biên tập Tạp chí ký hợp đồng với người lao động theo Bộ luật lao động (không cần có ý kiến thoả thuận của Vụ Tổ chức cán bộ).

Riêng đối với loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi.

3.Cán bộ làm việc theo chế độ cộng tác viên.

Điều 8. Tạp chí thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các cán bộ trong biên chế Nhà nước, cán bộ lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Tạp chí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Tổng biên tập Tạp chí điều hành mọi hoạt động của Tạp chí trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí và theo quy chế làm việc của Bộ.

Điều 10. Tạp chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ nhằm thực hiện tốt chức năng ngôn luận - lý luận được giao. Cụ thể như sau:

Tạp chí được Bộ và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khai thác và sử dụng những tài liệu có liên quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tạp chí.

Trong quá trình xây dựng phương hướng, nội dung xuất bản hàng năm, Tạp chí được các đơn vị trực thuộc Bộ thông báo kịp thời chủ trương phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, của các ngành; các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật thuộc phạm vi phụ trách.

Đối với các hội nghị bàn về công tác khoa học và công nghệ của Bộ cũng như của các đơn vị, Toà soạn được mời đến để nắm tình hình, trên cơ sở đó chuẩn bị nội dung xuất bản kịp thời và sát với yêu cầu thực tế.

Chương 4:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 11. Công tác tài chính

1. Nguồn thu:

a) Từ ngân sách Nhà nước cấp;

b) Từ hoạt động phát hành tạp chí, in các ấn phẩm liên quan và các hoạt động khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tạp chí;

c) Nguồn thu khác theo quy định (nếu có): Các dự án viện trợ, quà biếu, tặng, vay tín dụng...

2. Các khoản chi:

a) Chi cho các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác được giao;

b) Chi cho các hoạt động phát hành, in các ấn phẩm, các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Chi thuê lao động;

d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 12. Tổng biên tập có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, trích lập các quỹ phát triển, phúc lợi và thực hiện chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổng biên tập Tạp chí phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 14. Việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ này do Tổng biên tập Tạp chí phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.