Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-VH/QĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1958 

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHO VỤ TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI NHIỆM VỤ KIỂM TRA VIỆC XUẤT NHẬP CÁC LOẠI VĂN HÓA PHẨM Ở TRONG NƯỚC GỬI RA CÁC NƯỚC NGOÀI VÀ Ở NƯỚC NGOÀI GỬI VÀO TRONG NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ vào Thông tri số 6016-VII ngày 23-09-1957 của Thủ tướng phủ giao cho Bộ Văn hóa nhiệm vụ kiểm tra và xét duyệt các văn hóa phẩm ở trong nước gửi ra các nước ngoài và ở các nước ngoài gửi vào trong nước;
Xét tính chất công tác, để bố trí cho thích hợp với tổ chức trong Bộ Văn hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giao nhiệm vụ cho Vụ Trao đổi văn hóa với nước ngoài thuộc Bộ Văn hóa kiểm tra việc xuất, nhập các loại văn hóa phẩm ở trong nước gửi ra các nước ngoài và ở nước ngoài gửi vào trong nước. Kể từ ngày 10-01-1958.

Điều 2. – Vụ Trao đổi văn hóa với nước ngoài có trách nhiệm thảo đề án chi tiết để thi hành nhiệm vụ trên đệ trình Bộ và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Điều 3. – Các ông Vụ trưởng Vụ Trao đổi văn hóa với nước ngoài, Chánh văn phòng Bộ, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA


 

 
Hoàng Minh Giám