Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN -BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:

1. Hợp nhất Phòng Quản lý chuyên ngành và Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ thành Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành;

2. Giải thể Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở.

Điều 2. Sau khi tổ chức lại, Sở Khoa học và Công nghệ có cơ cấu tổ chức các phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau:

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý khoa học;

đ) Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành.

2. Cơ quan hành chính trực thuộc:

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

a) Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

b) Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020 và bãi bỏ khoản 2, khoản 3, Điều 3 Chương III Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ