Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, TẶNG DANH HIỆU “CÚP VÀNG DOANH NHÂN XỨ NGHỆ” CỦA TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 2487/BTĐKT-VI ngày 03/11/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp;

Xét đề nghị của: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu; Sở Tư pháp và đề nghị của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (tại Tờ trình số 615/TTr-BTĐKT ngày 26/12/2014);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế xét, tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” của tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung quy định danh hiệu “Giám đốc doanh nghiệp giỏi” tại Quyết định số 03/2007/QĐ.UBND-TĐ ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định danh hiệu “Chủ tịch xã, phường, thị trấn giỏi; Giám đốc doanh nghiệp; Chủ nhiệm hợp tác xã giỏi” và thay thế Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao thưởng “Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ” cho doanh nhân và Doanh nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY CHẾ

XÉT, TẶNG DANH HIỆU “CÚP VÀNG DOANH NHÂN XỨ NGHỆ” CỦA TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về xét, tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” được xét, tôn vinh và tổ chức trao thưởng tại tỉnh Nghệ An.

3. Việc trao giải thưởng chất lượng quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và không thực hiện theo quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức xét đề nghị, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, gồm:

a) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh.

c) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

d) Liên minh hợp tác xã tỉnh.

đ) Hội doanh nghiệp Tiêu biểu tỉnh Nghệ An.

e) Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

Là các Doanh nhân không phân biệt Quốc tịch, Tôn giáo, Dân tộc thuộc các đối tượng sau đây:

a) Doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài có đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nhân người Việt Nam, người nước ngoài đăng ký hoạt động kinh doanh nơi khác nhưng Chi nhánh hoặc có đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

c) Doanh nhân người Việt Nam, người nước ngoài có đóng góp ủng hộ vật chất hoặc công trình…góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội đối với tỉnh;

d) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế của tỉnh Nghệ An;

đ) Doanh nhân người Nghệ An xa xứ kinh doanh thành đạt đang có nhu cầu đầu tư tại Nghệ An;

e) Các doanh nhân, doanh nghiệp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ thuộc khoản này sau đây được gọi tắt là đối tượng tham dự.

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải bảo đảm công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp và tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Danh hiệu “Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ” quy định tại quy chế này được xét tặng hai năm 1 lần cho 1 đối tượng.

3. Không xét tặng cho Doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau đây:

a) Vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Vi phạm một trong các quy định của pháp luật về tiền lương, tài chính, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường hoặc vi phạm các quy định của Đảng (đối với Doanh nghiệp hoặc doanh nhân tham gia tổ chức Đảng).

c) Để xảy ra tai nạn lao động gây chết người, ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ.

d) Để xảy ra đình công hoặc khiếu kiện tập thể.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Hình thức tôn vinh danh hiệu

Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng:

a) Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ”.

b) Cúp Lưu niệm và Giấy chứng nhận.

c) Tiền thưởng 5.000.000 đồng/cá nhân.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp

1. Đối tượng tham dự thuộc quy định tại điểm a, b, d khoản 2, điều 2 Quy định này phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động; chất lượng sản phẩm và pháp luật về sở hữu trí tuệ; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tiền lương, tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, có mức nộp thuế hàng năm bình quân từ 3 tỷ đồng trở lên.

c) Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động và chế độ chính sách cho người lao động;

d) Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh (hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư) từ 02 năm trở lên.

đ) Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

e) Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.

f) Tham gia tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo hàng năm.

2. Đối tượng tham dự thuộc quy định tại điểm c, khoản 2, điều 2 Quy chế này phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

Thường xuyên quan tâm làm công tác từ thiện nhân đạo; đóng góp, giúp đỡ bằng công trình, cơ sở vật chất hoặc bằng tiền góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

3. Các trường hợp khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4. Số lượng doanh nhân được xét thưởng cho mỗi kỳ trao thưởng (2 năm 1 lần) tối đa không quá 50 doanh nhân, Hội đồng sẽ bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu kín, lấy phiếu từ cao xuống thấp, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu từ 50% số phiếu tán thành trở lên trên tổng số người tham gia biểu quyết.

Điều 6. Quy trình, tuyến trình

Hàng năm, kết thúc năm Tài chính (31/12) các doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị khen thưởng theo tuyến trình sau:

1. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét đề nghị đối với doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Doanh nghiệp gia nhập các tổ chức Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ cấp tỉnh và các tổ chức Hội khác thì do các tổ chức hội này xem xét đề nghị.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh xem xét đề nghị đối với doanh nghiệp gia nhập Liên minh hợp tác xã tỉnh (trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).

4. Đối với các Ngân hàng Thương mại quốc doanh và Ngân hàng cổ phần thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân do Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh xem xét đề nghị.

5. Đối tượng tham dự thuộc quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 2 quy chế này do Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư , Sở Ngoại vụ giới thiệu, lập hồ sơ đề nghị.

6. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp thuế trên địa bàn huyện, thành, thị (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này) do Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xem xét, giới thiệu, lập hồ sơ đề nghị.

7. Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An

a) Là đầu mối tiếp nhận Hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị (quy định tại khoản 1 đến khoản 6, Điều này) xem xét, thẩm định.

b) Lập danh sách các trường hợp đủ tiêu chuẩn xin ý kiến hiệp y các cơ quan liên quan gồm: Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính - Tiếp dân), Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Công an tỉnh trước khi trình Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

8. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

a) Tiếp nhận hồ sơ từ Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, kiểm tra, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng xét tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” cấp tỉnh.

b) Tổng hợp danh sách đủ tiêu chuẩn, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ”.

Điều 7. Thủ tục hồ sơ

1. Thủ tục hồ sơ

a) Các cơ quan, đơn vị (Quy định tại Điều 6, quyết định này) giới thiệu doanh nhân về Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An với các văn bản sau:

- Tờ trình kèm trích biên bản họp Hội đồng TĐKT của đơn vị.

- Danh sách trích ngang doanh nhân, doanh nghiệp.

- Bảng tóm tắt thành tích đạt được trong 2 năm đến thời điểm đề nghị (theo mẫu số 1 kèm theo quyết định này);

b) Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu "Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ" do Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An trình qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, gồm các loại văn bản sau đây:

- Tờ trình kèm danh sách trích ngang doanh nhân, doanh nghiệp.

- Bảng tóm tắt thành tích đạt được trong 2 năm đến thời điểm đề nghị (theo mẫu số 1 kèm theo quyết định này) của các cá nhân đủ tiêu chuẩn.

- Các xác nhận nộp thuế, Bảo hiểm, môi trường.

c) Riêng các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp ngoài tỉnh (không đăng ký kinh doanh, không nộp ngân sách tại tỉnh) do Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An giới thiệu, báo cáo thủ tục hồ sơ đảm bảo thông tin đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

2. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ gửi đến Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An (03 bộ) trước ngày 20/01 hàng năm.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhận hồ sơ đủ tiêu chuẩn, thủ tục trước ngày tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu “Cúp vàng danh nhân Xứ Nghệ” là 15 ngày.

b) Số lượng hồ sơ: Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh tiếp nhận 02 bộ hồ sơ đầy đủ các văn bản quy định tại khoản 1, Điều 7 cho tất cả các đối tượng.

3. Hồ sơ tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp có giá trị cho 01 lần tổ chức.

Điều 8. Quyền lợi và trách nhiệm của người được tặng thưởng

Đối tượng được tặng thưởng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Kinh phí thưởng và tổ chức lễ tôn vinh trao thưởng

Kinh phí thưởng và tổ chức lễ tôn vinh trao thưởng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh và sự đóng góp tự nguyện của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm khoản 2 Điều 4 Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Thành lập Hội đồng, nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ”

1. Cơ cấu thành phần Hội đồng

- Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch

- Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Chủ tịch

- Đại diện lãnh đạo Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An - Phó Chủ tịch

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên

- Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh - Thành viên

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh - Thành viên

- Mời Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN- Thành viên

- Mời Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh - Thành viên

- Thư ký hội đồng (Cử 1 cán bộ của Ban TĐKT tỉnh đảm nhiệm).

2. Hội đồng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp khi có mặt 50% thành viên trên tổng số thành viên theo danh sách.

3. Nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng

a) Các thành viên Hội đồng xem xét và biểu quyết bằng phiếu kín các đối tượng đề nghị tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ”.

b) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì tổng hợp danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chuẩn bị tài liệu và báo cáo trước Hội đồng; được sử dụng con dấu của Ban để đóng dấu các văn bản liên quan; Tham mưu quyết định khen thưởng, cấp kinh phí khen thưởng thuộc nguồn ngân sách nhà nước, cấp hiện vật khen thưởng và phối hợp chỉ đạo lễ trao thưởng.

c) Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ tôn vinh: Lập dự trù Kinh phí và huy động kinh phí tài trợ, đặt cúp; quà tặng (nếu có); chuẩn bị Hội trường, maket, khẩu hiệu tuyên truyền; tiếp đón, bố trí ăn, nghỉ cho khách về dự lễ; khâu nối khách mời và các cơ quan liên quan để tổ chức buổi lễ trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định.

d) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan, duyệt ký các văn bản liên quan lễ tôn vinh danh hiệu " Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ".

đ) Sở Tài chính thẩm định, tham mưu nguồn kinh phí khen thưởng và kinh phí lễ tôn vinh danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” kịp thời đúng quy định.

Điều 11. Ban tổ chức lễ tôn vinh, trao thưởng

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng ban

- Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An - Phó ban trực

- Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh - Thành viên

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

Điều 12. Thời gian tổ chức tôn vinh, trao thưởng

UBND tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh trao tặng danh hiệu “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” vào dịp đầu xuân (Quý I của năm tổ chức). Giao Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thời điểm hợp lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hướng dẫn, triển khai thực hiện

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An triển khai thực hiện cụ thể, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Hội doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An chủ trì hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng tải trên Website của Hội (dntieubieuna.vn), phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyên truyền quy định này đến tận doanh nghiệp.

3. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp phát hiện, giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan phản ánh về Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

MẪU 01

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “CÚP VÀNG DOANH NHÂN XỨ NGHỆ”
(Từ năm…….đến năm…….)
(Kèm theo Quyết định số /2015/QĐ-UBND ngày tháng năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Họ tên doanh nhân...... đơn vị công tác.......

2. Năm thành lập của Doanh nghiệp:

3. Địa chỉ trụ sở chính (nơi Doanh nghiệp đứng chân hoạt động):

4. Nơi đăng ký kinh doanh:

5. Mã số thuế:

6. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

7. Tình hình lao động: Tổng số..., trong đó, gián tiếp..., trực tiếp... (có phân loại trình độ)

8. Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (trong 2 năm trước thời điểm đề nghị) theo biểu sau đây:

TT

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT

NĂM 201...

NĂM 201….

SO SÁNH 201…/201…

1

Doanh thu

 

 

 

 

2

Lợi nhuận

 

 

 

 

3

Nộp thuế

 

 

 

 

4

Nộp BHXH, YT, TN

 

 

 

 

5

Thu nhập bình quân

 

 

 

 

6

Cổ tức

 

 

 

 

7

Tham gia các hoạt động từ thiện

 

 

 

 

9. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động; chất lượng sản phẩm và pháp luật về sở hữu trí tuệ; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp........

10. Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động....

Trên đây là thành tích của tập thể.... (hoặc cá nhân.....) từ năm ....đến năm... (năm đề nghị), kính đề nghị các cấp xét tặng cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ năm.... cho bản thân tôi./.

 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ