Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/1999/QĐ-UB NGÀY 19/10/1999 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ KHU CÔNG NGHIỆP SA ĐÉC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 100/TTr-KKT ngày 29/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 91/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Sa Đéc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng