Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN ''SỮA HỌC ĐƯỜNG CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON VÀ TRẺ 3 - 5 TUỔI SUY DINH DƯỠNG NGOÀI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016''

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án ''Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016'';

Xét Tờ trình số 1133/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc được tiếp tục triển khai Đề án ''Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016'',

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đề án ''Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 - 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 - 2016'', nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung:

Góp phần cải thiện chế độ suy dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng, phấn đấu đến cuối năm 2016 tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10% và suy dinh dưỡng chiều cao dưới 15%.

2. Đối tượng thụ hưởng:

- Trẻ trong các trường mầm non;

- Trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng.

3. Quy mô, mạng lưới thực hiện:

- Trẻ trong các trường mầm non:

+ 1 tháng: mỗi trẻ uống 16 hộp (trong đó ngân sách hỗ trợ 50%; phụ huynh đóng góp 50%);

+ Thời gian uống: 9 tháng/năm.

- Trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng:

+ 1 tháng: mỗi trẻ uống 16 hộp ngân sách hỗ trợ 100%);

+ Thời gian uống: 12 tháng/năm.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức: đấu thầu rộng rãi.

- Tiêu chí lựa chọn nhà thầu:

+ Loại sữa tươi tiệt trùng có đường, thời gian bảo quản 06 tháng.

+ Công ty đạt thương hiệu Việt, cam kết bình ổn giá và là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa đạt tiêu chuẩn ISO 9002.

+ Thời gian thực hiện đề án: 05 năm.

+ Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định.

5. Kinh phí thực hiện đề án sữa học đường giai đoạn 2012-2016 là: 113.185.433.600 đồng (Một trăm mười ba tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn sáu trăm đồng). Trong đó:

a. Kinh phí mua sữa:

- Ngân sách cấp            : 112.785.433.600 đồng.

+ Giáo dục                    : 95.315.000.000 đồng.

+ Y tế                           : 17.470.433.600 đồng.

b. Kinh phí điều hành của Ban chỉ đạo các cấp: 400.000.000.000 đồng, (Bốn trăm triệu đồng), để chi cho các hoạt động: tập huấn, điều tra, tuyên truyền, tổ chức ngày hội, ngày lễ, giám sát, kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, hỗ trợ xăng cho cộng tác viên y tế (khoản chi này được giải quyết theo thực tế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế đề nghị và được Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triền khai thực hiện có hiệu quả đề án. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh theo định kỳ 06 tháng/lần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng