Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2019/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2019 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 207/TTr-STNMT ngày 13 tháng 01 năm 2020 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 125/BC-STP ngày 16 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực khoản 3 Điều 4 và Điều 8 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thời điểm ngưng hiệu lực áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi các nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hiệu lực thi hành.

3. Đối với các hồ sơ yêu cầu tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh đã được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được xem xét giải quyết theo những nội dung còn hiệu lực tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chinh phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc