Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2015.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 48/TT-VP, ngày 22/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

Điều 2. Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015, các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung soạn thảo văn bản, tổ chức hội thảo với các ngành chức năng, các cơ quan liên quan; chuyển Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- VP Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- NCTH;
- Công báo (02b);
- Lưu: VT, NC1 (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2015
 (Ban hành kèm theo Quyết định số /2015/QĐ-UBND ngày /01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

NỘI DUNG BÁO CÁO

THỜI GIAN

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

CƠ QUAN
THÔNG QUA

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

CHI CHÚ

1.

Quyết định phân cấp cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của Sở Xây dựng và Ban QL các KCN tỉnh

Tháng 3

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Trần Việt Hùng

 

2.

Quy định chính sách hỗ trợ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2015-2020

3

Sở GTVT

TT UBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Nguyễn Chí Lợi

Trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

3.

Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề, cao đẳng nghề giai đoạn 2016-2020

Tháng 4

Sở LĐTB&XH

TTUBND,

UBND tỉnh, TTTU,

HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Trần Ngọc Đương

Trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

4.

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

4

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Hoàng Vũ Cảnh

Trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

5.

Quy định phân công, phân cấp về thẩm định Thiết kế - Dự toán và quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tháng 6

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Trần Việt Hùng

 

6.

Quy định cụ thể về quản lý và thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

6

Sở KH&CN

TTUBND,

UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Tạ Quốc Thịnh

 

7.

Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

Tháng 7

Sở KH&CN

TTUBND,

UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Tạ Quốc Thịnh

 

8.

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh

7

Sở KH&CN

TTUBND,

UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Tạ Quốc Thịnh

 

9.

Nghị quyết về Điều chỉnh quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở

7

Sở NN& PTNT

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thuỷ

CV Hoàng Vũ Cảnh

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

10.

Nghị quyết ban hành Quy định về cơ chế khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội; quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

7

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND,

TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Trần Ngọc Đương

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

11.

Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Tháng 8

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND tỉnh, TTTU

PCT Hoàng Công Thủy

 

12.

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 tỉnh Phú Thọ

8

Sở TN&MT

TT.UBND tỉnh

UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Đỗ Quang Tạo

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

13.

Nghị quyết về nâng cấp 2 xã Thanh Minh, Văn Lung trở thành phường; thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh năm 2016

8

UBND thị xã Phú Thọ

TT UBND, UBND,

TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.

 

CT Chu Ngọc Anh

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

14.

Nghị quyết về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

8

Khu DTLS Đền Hùng

TT UBND,

UBND tỉnh; TTTU, BTVTU; HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Tạ Quốc Thịnh

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

15.

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016

Tháng 9

Sở Tài chính

TT.UBND,

UBND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Nguyễn Ngọc Hồng

 

16.

Nghị quyết ban hành Danh mục các công trình phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh

9

Sở TN&MT

TT.UBND tỉnh

UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Đỗ Quang Tạo

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

17.

Quy định chính sách hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

9

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Hoàng Vũ Cảnh

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

18.

Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

9

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Hoàng Vũ Cảnh

 

19.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

9

Sở Công Thương

TT UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Nguyễn Khắc Đạt

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND

20.

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020

Tháng 10

Sở Tài chính

TT UBND,UBND,

HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Nguyễn Ngọc Hồng

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

21.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2014.

10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Nguyễn Ngọc Hồng

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

22.

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

10

Sở KH&ĐT

TT UBND,UBND, TTTU, BTVTU, BCH, HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Phạm Văn Quang

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

23

Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.

10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU,

HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Nguyễn Ngọc Hồng

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

24

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2016

10

Sở KH & ĐT

TT UBND;UBND tỉnh; TTTU, BTV TU; HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Phạm Văn Quang

Trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

25

Quy hoạch khảo cổ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030

Tháng 11

Sở VHTT&DL

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Tạ Quốc Thịnh

 

26

Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

11

Sở TN&MT

TT.UBND tỉnh

UBND tỉnh

PCT Nguyễn Đình Cúc

CV Nguyễn Khắc Đạt