Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc

Số: 01/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hnh văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chnh phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hnh một số điều của Luật Ban hnh văn bản quy phạm php luật v Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản đến ngày 29 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND cc tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
-Website Chnh phủ,
- Công báo,
- Lãnh đạo Bộ Công nghiệp,
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 


Phụ lục:

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN DO BỘ CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BCN ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hnh

Trích yếu

1

Quyết định

1121QĐ/QLTN

23/4/1996

Quy định nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác đá quí nhóm 1

2

Quyết định

154/QĐ-ĐCKS

23/01/1997

Quy định các khoáng sản xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 

3

Quyết định

39/1998/QĐ-BCN

13/6/1998

V/v: điều chỉnh giá phân tích mẫu và gia công mẫu

4

Quyết định

63/2000/QĐ-BCN

13/11/2000

Về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản