Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐỢT 1 NĂM 2004 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004
của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố ;
Căn cứ Công văn số 117/HĐ ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục dự án đầu tư xây dựng khởi công mới đợt 1 năm 2004 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1169/2004/KHĐT-TH ngày 23 tháng 3 năm 2004 và Công văn số 2035/KHĐT-TH ngày 11 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng 140 dự án khởi công mới đợt 1 năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng số vốn 618,935 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng dự án khởi công mới năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện (cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ba Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải