Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ (ĐỢT 8)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Thông báo số 524/TB-TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu thông qua đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng  9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1746/KHĐT-KT ngày 22 tháng 4 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (đợt 8) các dự án chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (theo danh mục dự án đính kèm); trong đó bổ sung mới 56 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay 646 tỷ đồng; điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn và tăng thời gian hỗ trợ lãi vay cho 4 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay tăng thêm 36,97 tỷ đồng và thời gian hỗ trợ lãi vay tăng từ 7 đến 8 năm lên 9 đến 10 năm; điều chỉnh tăng mức lãi suất được ngân sách hỗ trợ cho một dự án với mức lãi suất được hỗ trợ tăng từ 5% lên toàn bộ lãi vay và điều chỉnh tên cho một dự án.

Điều 2. Giám đốc các sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các quận - huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực nơi có dự án đầu tư. Riêng các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ-thiết bị hoặc mở rộng sản xuất còn phải đảm bảo về địa điểm đầu tư không thuộc diện cơ sở sản xuất phải di dời hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ ĐT, DA, VX, CNN, TM, TH (6b)
- Lưu (TH-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải