Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH THAY THẾ DANH MỤC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH VỐN VAY CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 109/2002/QĐ-UB NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông báo số 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000, Quyết định số 44/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2000 và Quyết định số 81/2001/QĐ-UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 303/KHĐT-KT ngày 29 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh thay thế danh mục dự án cụ thể sử dụng vốn vay kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với chủ đầu tư Xí nghiệp Cơ khí giao thông quận 5 (nay là Công ty ô tô Sài Gòn-SAGACO) như sau :

1. Danh mục dự án được hủy bỏ do không còn phù hợp :

Đầu tư xây dựng, lắp đặt dây chuyền công nghệ thiết bị sản xuất, lắp ráp ô tô (bước 2 giai đoạn 1), địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh; tổng mức đầu tư dự kiến 22.029 triệu đồng.

2. Danh mục dự án thay thế :

Đầu tư bổ sung dây chuyền thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất tại Xưởng sản xuất Bình Chánh, quận Bình Tân; tổng mức đầu tư dự kiến 2.693 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự án được Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay đầu tư là 3%/năm (ba phần trăm mỗi năm) trong thời gian 5 (năm) năm.

Điều 2. Giám đốc Công ty ô tô Sài Gòn nghiên cứu trình bổ sung các dự án đầu tư phát triển sản xuất khác của đơn vị để sử dụng chỉ tiêu vốn còn lại đã được ghi trong kế hoạch vốn vay chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố theo trình tự thủ tục và quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Công ty ô tô Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy  
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, ĐT
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ TH, ĐT-MT, CNN
 - Lưu (ĐT-Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua