Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN BÌNH TÂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc ; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình ; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận-huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
Theo Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương ;
Căn cứ Quyết định số 91/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân tại Công văn số 37/UB ngày 15 tháng 01 năm 2004, của Giám đốc Sở Y tế thành phố tại Công văn số 1451/SYT-TCCB ngày 19 tháng 4 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Trung tâm Y tế quận Bình Tân là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Y tế quận Bình Tân chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố.

Điều 2. Trung tâm Y tế quận Bình Tân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Bộ Y tế và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Điều 3. Trung tâm Y tế quận Bình Tân do một Giám đốc phụ trách và có từ một đến hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân quyết định bổ nhiệm Giám đốc (sau khi có Văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Y tế) và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ban TTVH/TU, Ban DV/TU
- Ban VHXH-HĐND TP
- UBMTTQVN TP
- Các Đoàn thể thành phố
- Sở Nội vụ TP (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX/P)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài