Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH -
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QCPH-UBND-TĐTN

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWD ngày 29/12/2017 của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022;

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác với các nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh là mối quan hệ phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, công khai, tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên

1. UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh tạo điều kiện để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022 với các nội dung cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp khắc phục; bố trí nguồn lực và kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí trong tỉnh tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên kênh thông tin truyền thông của Đoàn các hoạt động của đời sống xã hội; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh) thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4. UBND tỉnh tạo điều kiện để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; mở rộng các lĩnh vực, đối tượng giao lưu hợp tác thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên doanh nhân và nhà khoa học trẻ; hỗ trợ và phát huy lực lượng thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh cho thanh niên.

Điều 4. Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. UBND tỉnh tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

2. UBND tỉnh tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện chương trình phối hợp số 954-CTPH/SKHCN-TĐTN ngày 23/10/2017.

3. UBND tỉnh tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (hằng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của ngành.

Điều 5. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

1. UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

2. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

- Tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên trong tỉnh. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

3. UBND tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. UBND tỉnh hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; tăng nguồn vốn hỗ trợ về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công.

Điều 6. Phối hợp xây dựng chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại. Nâng cao vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành có liên quan để triển khai thực hiện. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các sở, ban, ngành với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; được cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

6. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên được quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên 2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

7. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, xem xét, trả lời kiến nghị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo sơ kết, đánh giá, báo cáo quản lý Nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.

Điều 7. Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

2. Các sở, ban, ngành phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng. Nghiên cứu hỗ trợ kinh phí để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp mua sắm trang thiết bị tại các điểm vui chơi, giải trí do Đoàn thanh niên quản lý, nguồn kinh phí thực hiện lồng ghép trong kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. UBND tỉnh thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hằng năm, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong tỉnh.

3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được mời dự các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì khi thảo luận những vấn đề có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mời đại diện các sở, ban, ngành có liên quan tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 9. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Tỉnh đoàn do ngân sách tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của Tỉnh đoàn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp Đoàn trong tỉnh thực hiện Quy chế này.

3. Định kỳ hằng năm, Sở Nội vụ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Đặng Minh Thảo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Ngọc Dũng


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT,KGVXlmc161.

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp số: 01/QCPH-UBND-TĐTN ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi)

TT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp thanh niên

1.

Triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi Quảng Ngãi

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 8/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

2.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tư pháp tỉnh

Tỉnh đoàn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

3.

Tổ chức các chương trình phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh đoàn

Bộ CHQS tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

4.

Tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm; giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

Tỉnh đoàn

Công an tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

5.

Hỗ trợ các chương trình thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tỉnh đoàn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

6.

Tổ chức các hành trình về địa chỉ đỏ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan, tìm hiểu các Bảo tàng, di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tỉnh đoàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

7.

Tổ chức lồng ghép, gắn kết các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên; huy động các nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt lên học tập

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

8.

Triển khai chương trình phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh

Ban Tôn giáo tỉnh

Tỉnh đoàn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

9.

Triển khai chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Tỉnh đoàn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

Thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

10.

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 8/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

11.

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tỉnh đoàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 7/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

12.

Triển khai Đề án trồng mới 30 triệu cây xanh, chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và Kế hoạch trồng cây phân tán

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

13.

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Tỉnh đoàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

14.

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

Tỉnh đoàn

Sở Công Thương

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

15.

Triển khai các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

16.

Triển khai xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, Quảng Ngãi

Tỉnh đoàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

Tiếp tục triển khai đến năm 2020

17.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế; bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên giai đoạn 2018- 2022

Tỉnh đoàn

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

18.

Tổ chức các chương trình, hoạt động trong đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

19.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 - 2022

Tỉnh đoàn

Ban ATGT tỉnh

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

Hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đối với thanh niên

20.

Triển khai Đề án xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi toàn tỉnh

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

21.

Triển khai Đề án Thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Tỉnh đoàn

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 7/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

22.

Triển khai đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên Việt Nam

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

23.

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng hằng năm.

Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật tỉnh

Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan

Triển khai hằng năm

24.

Triển khai các hoạt động nhằm khai thác tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ trong việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh đoàn

Giai đoạn 2018 - 2020

25.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội các cấp

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

26.

Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan

Triển khai hằng năm

27.

Tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân”, “Học làm người có ích”

Tỉnh đoàn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh

Thời gian thực hiện: 2017 - 2022

28.

Tổ chức các hoạt động để thanh niên được rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

29.

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 4/2018.

- Thời gian triển khai: 2018 - 2022

30.

Tổ chức các hoạt động triển khai Luật trẻ em và tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

Công tác phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

31.

Phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân với thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022

32.

Phối hợp tổ chức các đội hình nắm bắt tình hình trẻ em tại các địa phương, kịp thời phát hiện và báo cáo các vụ việc trẻ em bị xâm hại

Tỉnh đoàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2018 - 2022