Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-LCT

Hà Nội, ngày 02  tháng 12 năm 1978

 

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH SỐ 115-LCT NGÀY 2-12-1978 CÔNG BỐ PHÁP LỆNH VỀ VIỆC ÂN GIẢM ÁN TỬ HÌNH VÀ XÉT DUYỆT ÁN TỬ HÌNH

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 30 tháng 11 năm 1978 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

NAY CÔNG BỐ

- Pháp lệnh về việc ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình.

 

Chủ tịch
nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tôn Đức Thắng

(Đã ký)

 

 

PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC XIN ÂN GIẢM ÁN TỬ HÌNH VÀ XÉT DUYỆT ÁN TỬ HÌNH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 13 của Luật ngày 14 tháng 7 năm 1960 quy định về tổ chức các toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

quy định về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình như sau:

Điều 1

Thời hạn xin ân giảm án tử hình do các toà án nhân dân thường và toà án quân sự xử phạt là bảy ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Khi tuyên án, chủ toạ phiên toà phải tuyên bố cho can phạm biết rõ quyền xin ân giảm và thời hạn xin ân giảm.

Điều 2

Nay giao cho Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quyền duyệt án tử hình.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 11 năm 1978.

 

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch
Trường Chinh

(Đã ký)