Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3175/TCT-HT
V/v: thuế khấu trừ tại nguồn

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty DMS Macsimize Sdn Bhd 

Ngày 30/5/2007, Tổng cục Thuế nhận được bản fax và email của Công ty DMS Macsimize Sdn Bhd (sau đây gọi tắt là Công ty DMS) hỏi về thuế suất thuế khấu trừ tại nguồn áp dụng đối với Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Về thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, công ty DMS không có tư cách pháp nhân Việt Nam và có thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho một công ty Việt Nam thì Công ty DMS thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty DMS không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu, cụ thể như sau:

- Thuế GTGT bằng 5% trên doanh thu chịu thuế GTGT

Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các Khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.

Trường hợp doanh thu chịu thuế GTGT không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu chịu thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT theo công thức quy định tại Thông tư.

- Thuế TNDN bằng 5% trên doanh thu chịu thuế TNDN

Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các Khoản thuế phải nộp, không bao gồm thuế GTGT, mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.

Trường hợp doanh thu không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu chịu thuế TNDN phải được quy đổi thành doanh thu có thuế TNDN theo công thức quy định tại Thông tư nêu trên.

2. Về chi phí công tác:

Trường hợp Công ty DMS cử nhân viên tư vấn sang Việt Nam và tự trang trải các chi phí công tác thì:

Trường hợp các Khoản chi phí công tác này đã bao gồm trong giá trị hợp đồng Bên Việt Nam phải trả thì doanh thu chịu thuế được xác định bằng giá trị hợp đồng.

Trường hợp các Khoản chi phí công tác này chưa tính trong giá trị hợp đồng và Bên Việt Nam phải chi trả thay cho Công ty thì Khoản chi phí công tác này phải được tính vào doanh thu chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty DMS được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS;
- Lưu VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Official Dispatch No. 3175/TCT-HT of August 08, 2007, on Tax withholding at source

  • Số hiệu: 3175/TCT-HT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản