Hệ thống pháp luật

Nhà mua trước khi kết hôn thuộc sở hữu của ai?

Ngày đăng: 19/03/2021 lúc 23:21:44

"Nhà đã mua trước khi kết hôn là tài sản chung hay tài sản riêng?" là câu hỏi mà Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam thường nhận được khi tư vấn cho khách hàng. Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, mới bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Mua nhà trước khi kết hôn

Tài sản riêng của vợ hoặc của chồng là các loại tài sản nêu tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 gồm:

- Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn.

- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

- Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng.

- Tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng như: Trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng... (Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP).

- Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác.

Vì vậy, nếu nhà mua trước khi kết hôn (dùng tài sản có trước khi kết hôn để mua nhà) thì đây là tài sản riêng. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, sau khi kết hôn, vợ, chồng không thực hiện thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 .

Nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Nếu nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ, chồng thực hiện theo thỏa thuận.

Như vậy, có thể thấy, nhà mua trước khi kết hôn nếu không có thỏa thuận nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung thì đây sẽ là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng.

Chồng khi ly hôn không có quyền với tài sản riêng của vợ.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nguyên tắc chia tài sản riêng của vợ, chồng khi hai người ly hôn là:

“4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

Như vậy, nếu không nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng thì nhà mua trước khi kết hôn là tài sản riêng, thuộc quyền sở hữu của riêng vợ hoặc chồng và người này có toàn quyền định đoạt, sử dụng ngôi nhà dù trong thời kỳ hôn nhân hay khi ly hôn.

Nếu có sự trộn lẫn, sáp nhập giữa tài sản riêng và tài sản chung thì về nguyên tắc, người nào đóng góp bao nhiêu sẽ được hưởng giá trị phần tài sản mà mình đã đóng góp.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam