Hệ thống pháp luật

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: Không số

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1992

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC HOÀN CHỈNH DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Sau khi nghe Chính phủ báo cáo về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trình bày ý kiến, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án này.

QUYẾT NGHỊ

1. Việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai là một yêu cầu cấp bách, nhằm thể chế hoá những quy định của Hiến pháp 1992, góp phần tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các loại đất; từng bước giải quyết những tranh chấp về đất đai, bảo đảm ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quốc hội giao cho Chính phủ cùng với Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban kinh tế và ngân sách và Hội đồng dân tộc của Quốc hội căn cứ vào ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, sớm chỉnh lý dự án luật để công bố lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3.

2. Đất đai là một vấn đề có liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước và từng người dân. Để đảm bảo cho việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai có căn cứ thực tế, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức tổng kết việc thi hành Luật đất đai, nhất là việc giao đất và sử dụng đất, việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Các ngành, các cấp và các địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, nhằm từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong linh vực này.

3. Quốc hội giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm chỉnh lý dự án luật và công bố lấy ý kiến của nhân dân về dự án luật này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 23 tháng 12 năm 1992.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: Khôngsố
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 23/12/1992
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Nông Đức Mạnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/01/1993
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản