Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1976

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam;

QUYẾT NGHỊ:

1. Nay thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1. Trường Chinh Chủ tịch

2. Phan Anh Uỷ viên

3. Phạm Văn Bạch Uỷ viên

4. Nghiêm Chưởng Châu Uỷ viên

5. Võ Chí Công Uỷ viên

6. Trần Hữu Dực Uỷ viên

7. Vũ Định Uỷ viên

8. Nguyễn Thị Định Uỷ viên

9. Phạm Văn Đồng Uỷ viên

10. Võ Nguyễn Giáp Uỷ viên

11. Hoà thượng Thích Thiện Hào Uỷ viên

12. Phạm Văn Hoan Uỷ viên

13. Trần Quốc Hoàn Uỷ viên

14. Phạm Hùng Uỷ viên

15. Phạm Công Khanh Uỷ viên

16. Trần Bửu Kiếm Uỷ viên

17. Nguyễn Lam Uỷ viên

18. Nguyễn Long Uỷ viên

19. Lê Văn Lương Uỷ viên

20. Trần Kiêm Lý Uỷ viên

21. Trương Tấn Phát Uỷ viên

22. Đỗ Xuân Sảng Uỷ viên

23. Chu Văn Tấn Uỷ viên

24. Đào Văn Tập Uỷ viên

25. Lê Thành Uỷ viên

26. Trịnh Đình Thảo Uỷ viên

27. Nguyễn Hữu Thọ Uỷ viên

28. Xuân Thủy Uỷ viên

29. Trần Đình Tri Uỷ viên

30. Linh mục Võ Thành Trinh Uỷ viên

31. Bùi Thị Thanh Vân Uỷ viên

32. Phạm Thị Thanh Vân (tức bà Ngô Bá Thành) Uỷ viên

33. Hoàng Quốc Việt Uỷ viên

34. Nguyễn Xiển Uỷ viên

35. Nghiêm Xuân Yêm Uỷ viên

36. Ka H'Yiêng Uỷ viên

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)