Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1975

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ TỈNH

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ vào Điều 50 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ và sau khi đã nghiên cứu ý kiến của các Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Tây, Nam Hà, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ.

QUYẾT NGHỊ:

1- Phê chuẩn việc:

- Hợp nhất tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Cao Lạng.;

- Hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thành một tỉnh mới, lấy tên là Hà Tuyên.;

- Hợp nhất tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Tây thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Hà Sơn Bình.;

- Hợp nhất tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình thành một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Hà Nam Ninh;

- Hợp nhất tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất thành một tỉnhmới lấy tên là tỉnh Nghệ Tĩnh;

- Hợp nhất tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào cai và tỉnh Nghĩa Lộ ( trừ huyện Bắc yên và huyện Phù Yên) thành một tỉnh mới lấy tên là tỉnh Hoàng Liên Sơn;

- Sát nhập huyện Bắc yên và huyện Phù Yên ( thuộc tỉnh Nghĩa Lộ ) vào tỉnh Sơn La

2- Giao cho Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa hiệp thương với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt nam để chuẩn bị hợp nhất tỉnh Quảng Bình và khu Vĩnh Linh với các tỉnh Quảng Trị và Thừa thiên theo hướng đã nêu  trong Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước. 

 

Xuân Thuỷ

(Đã ký)