Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU ÔNG NGUYỄN VĂNYỂU GIỮ CHỨC UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ CHỨC CHỦ NHIỆM UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 2 củaLuật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 04 tháng 11 năm 1996.

QUYẾT NGHỊ

Ông Nguyễn Văn Yểu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốchội và chức Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)