Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1957

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN CỬ BỔ SUNG

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe Ban thường trực Quốc hội báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của khoá họp Quốc hội lần thứ 6 về vấn đề tuyển cử bổ sung,
Sau khi xét những lý do đã nếu ra trong bản báo cáo của Ban thường trực Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Chấp nhận đề nghị của Ban Thường trực Quốc hội hoãn cuộc tuyển cử bổ sung nói trong Nghị quyết của Quốc hội (khoá họp thứ 6) đến sau năm 1957.

Giao cho Ban Thường trực Quốc hội cùng với Chính phủ nghiên cứu và quyết định thời gian cụ thể tiến hành cuộc tuyển cử bổ sung nói trên.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 19 tháng 9 năm 1957.

 

 

Tôn Quang Phiệt

(Đã ký)