Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996

 

NGHỊ QUYẾT

 PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 2 củaLuật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 06 tháng 11 năm 1996;

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễnnhiệm, bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ như sau:

I- PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC BỘ TRƯỞNG:

1- Ông Bùi Danh Lưu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

2- Ông Đỗ Quốc Sam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3- Ông Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường.

4- Ông Bùi Thiện Ngộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5- Ông Hồ Tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6- Ông Phan Ngọc Tường, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ.

7- Ông Nguyễn Tấn Trịnh, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

8- Ông Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

9- Ông Lê Xuân Trinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ.

10- Ông Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng, phụ trách một số công táccủa Chính phủ.

11- Ông Nguyễn Kỳ Cẩm, Bộ trưởng, Thường trực Ban chỉ đạocông tác chống tham nhũng, chống buôn lậu.

12- Ông Đậu Ngọc Xuân, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩmđịnh Nhà nước về các dự án đầu tư.

II- PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG:

1- Ông Trần Xuân Giá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2- Ông Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ vàMôi trường.

3- Ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4- Ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5- Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cánbộ Chính phủ.

6- Ông Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

7- Ông Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

8- Ông Lại Văn Cử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thôngqua ngày 06 tháng 11 năm 1996.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)