Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1972

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bổ sung về đấu tranh quân sự của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và báo cáo bổ sung về đấu tranh ngoại giao của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí tán thành các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và về công tác đối ngoại do Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đề ra như đã trình bày trong báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Văn Điệp

(Đã ký)