Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

  NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn thành phố phân cấp năm 2007;
Căn cứ Công văn số 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đường bộ;
Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư các công trình phòng, chống lụt bão năm 2007;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007.

1. Theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận; Ủy ban nhân dân quận đã bố trí vốn đầu tư cho đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2005 (72 tỷ đồng). Nhưng theo Công văn số 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đường bộ; trong đó có thực hiện đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư.

Hội đồng nhân dân quận nhất trí bỏ công trình này ra khỏi danh mục theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND , lý do vốn duy tu sửa chữa thành phố đã cấp.

2. Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 như sau: (danh mục bổ sung kèm theo)

a) Chuẩn bị cho năm học 2007 - 2008, Ủy ban nhân dân quận đã thành lập và đưa vào hoạt động 11 trường mới, trong đó có 06/11 trường do chủ đầu tư dự án thực hiện bàn giao, nhưng chưa có trang thiết bị. Nhằm đảm bảo trang thiết bị cho các trường hoạt động, cần thiết phải mua sắm, trang bị trang thiết bị cho 06 trường này, Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn với tổng mức đầu tư 13,138 tỷ đồng.

b) Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận đầu tư các công trình phòng, chống lụt năm 2007; trong đó đề nghị “Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 03 hạng mục công trình: nâng cấp đê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua đê bao Lê Tấn Bê phường An Lạc; nạo vét kênh Sông Đập, phường Tân Tạo A; nạo vét 05 tuyến kênh tiêu phường Tân Tạo A”. Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn quận để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 03 công trình này.

c) Để thực hiện việc chống ngập tại khu phố 3 - 4 đường An Dương Vương, phường An Lạc, Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn kế hoạch là 500 triệu đồng để khởi công mới công trình này.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng