Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 547-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1984

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP TỔNG CỤC HẢI QUAN THUỘC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn việc thành lập Tổng cục Hải quan, cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

2. Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

 

 

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết số 547-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn thành lập Tổng cục Hải quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 547-NQ/HĐNN7
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 30/08/1984
  • Nơi ban hành: Hội đồng Nhà nước
  • Người ký: Lê Thanh Nghị
  • Ngày công báo: 31/08/1984
  • Số công báo: Số 16
  • Ngày hiệu lực: 14/09/1984
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản