Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 45/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1, Điều 17 và Điều 119 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với:

Ông Lê Hoàng Quân (Biên bản kết quả bầu cử và danh sách trích ngang kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo