Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 42/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

  

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤP THUẬN CHO THÔI NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN – ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1, Điều 17 và Điều 45 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Xét đơn xin thôi nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc chấp thuận Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII - ông Nguyễn Thiện Nhân xin thôi làm nhiệm vụ đại biể
u,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Thiện Nhân được thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, thuộc đơn vị bầu cử số 12, quận 11.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 quận 11 và ông Nguyễn Thiện Nhân chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./

  


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu của UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 11 và các phường quận 11;
- Đại biểu HĐND TP;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC

 
CHỦ TỊCH
 
 

 
Phạm Phương Thảo