Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 41/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 24 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Điều 48, Điều 50, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo giải trình của các ngành, báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện và sau khi thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2006, Hội đồng nhân dân huyện đánh giá tích cực về các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu làm tốt hơn nữa các nội dung còn lại của Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2006 về chương trình giám sát năm 2006, Hội đồng nhân dân huyện chú trọng kiểm tra các nội dung đã giám sát, đã có chỉ đạo khắc phục để thực hiện kết luận giám sát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thống nhất với 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ sau đây:

* Chỉ đạo giải quyết vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và kinh doanh mới.

* Chỉ đạo giải quyết sớm những tồn tại trong việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2007 (thông qua kỳ họp lần 9 Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2006).

* Chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và trước mắt là trong năm 2006 và 2007.

* Tập trung chỉ đạo các giải pháp về giảm sinh con thứ ba.

* Chỉ đạo thực hiện chương trình nhà ở, công bố quy hoạch về nhà ở và bố trí dân cư.

* Chỉ đạo chương trình phổ cập giáo dục và khai giảng năm học mới (2006 - 2007).

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 521/TTr-UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về các đề án thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu khi triển khai thực hiện các đề án cụ thể cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện, công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự tham gia góp ý, vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng.

Điều 4. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận các ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kiến nghị chính đáng, phù hợp của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu giám sát kết quả việc thực hiện này và báo cáo cho Hội đồng nhân dân tại kỳ họp lần thứ 9.

Điều 5. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 9 với trọng tâm là kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007, kế hoạch ngân sách năm 2007, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007, kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện và các xã, thị trấn, quy hoạch chi tiết các khu dân cư, kế hoạch triển khai lộ trình, các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 8, phiên họp ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung