Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 3, Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ khoản 2, Điều 9, Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ;

Sau khi xem xét tờ trình số 4559/UBND-VX ngày 5 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân thành phố về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; báo cáo thẩm tra số 197/BC-PC ngày 7/7/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 


Nơi nhận :

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND TP;  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND 24 Q,H;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC

 
CHỦ TỊCH
 Phạm Phương Thảo