Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 36/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỜ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG 25B SANG TRƯỜNG CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, phổ thông sang công lập;
Qua xem xét Tờ trình số 953/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung Tờ trình số 953/TTr-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập.

Điều 2. Thời gian thực hiện đề án chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập bắt đầu năm học 2006 - 2007.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Nghị quyết này, cần chú ý đảm bảo yêu cầu huy động chỉ tiêu trẻ các Trường Mầm non ra lớp và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên an tâm nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu.

Định kỳ Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả triển khai các đề án chuyển đổi Trường Mầm non bán công sang Trường công lập cho Hội đồng nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh kỳ họp thứ 6 khoá IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân