Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 33/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Qua xem xét Tờ trình số 943/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với Tờ trình số 943/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006, cụ thể như sau:

1. Tăng theo chế độ quy định: 3.048.314.000 đồng.

2. Hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị: 7.282.179.000 đồng.

Tổng cộng: 10.330.520.000 đồng.

Dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006 từ các nguồn sau:

1. Nguồn thành phố bổ sung: 1.028.812.000 đồng.

2. Nguồn vượt thu: 9.301.708.000 đồng.

Tổng cộng: 10.330.520.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận. Đảm bảo tốt việc cân đối thu chi ngân sách cho đến cuối năm 2006 (có kết dư) nhằm tạo điều kiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2006.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006 trên địa bàn theo phân cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2006.

Nghị quyết này đã được kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân