Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 26/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 của bà Trần Ngọc Đáng;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với bà Trần Ngọc Đáng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thuận cho bà Trần Ngọc Đáng được miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận 10 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 07 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến