Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 25/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI NHIỆM CHỨC DANH HỘI THẨM NHÂN DÂN QUẬN ĐỐI VỚI ÔNG LÊ TRƯƠNG THANH TÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 tại Tờ trình số 01/TT-UBMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân đối với ông Lê Trương Thanh Tú;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân quận 10 tại ký họp lần 8
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân quận 10, khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Lê Trương Thanh Tú.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10, Tòa án nhân dân, Hội thẩm nhân dân quận và ông Lê Trương Thanh Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến