Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 24/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ biên bản kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận 10, tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, ngày 21 tháng 07 năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận 10 khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông (Bà) Nguyễn Văn Ba.

2. Ông (Bà) Huỳnh Văn Tư.

Điều 2. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 sẽ đảm nhận trách nhiệm chính thức khi có quyết định phê chuẩn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến