Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP NHẬN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX XIN THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6 - khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 của ông Ngô Tuấn Nghĩa;
Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX, tại kỳ họp thứ 7
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận cho ông Ngô Tuấn Nghĩa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6 - khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận 6 - khóa IX và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ