Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 15/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001 

 

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND, TRƯỞNG BAN VH - XH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII NHIỆM KỲ 1999-2004
(HĐND TP khóa XII, Kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Biên bản bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban VH - XH của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 1999-2004
;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban VH - XH, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 - 2004:

1. Ông Phùng Hữu Phú, Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 1999-2004.

2. Ông Trần Quỵ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, nhiệm kỳ 1999-2004.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh