Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT NGHỊ

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚCSỐ 236 NQ/HĐNN7 NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1982

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Điều 57, 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 18-12-1980;
Căn cứ Quyết định ngày 17-6-1982 của Hội đồng Nhà nước về việc tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII ở một số đơn vị bầu cử để thay thế các đại biểu đã từ trần
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội khoá VII ở các đơn vị bầu cử sau đây:

1- Thành phố Hải Phòng: bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội ở đơn vị số 3 của thành phố, gồm các huyện Đồ Sơn, Kiến An, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, vào ngày chủ nhật 31 tháng 10 năm 1982.

2- Tỉnh Sơn La: bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội, vào ngày chủ nhật 7 tháng 11 năm 1982.

3- Tỉnh Gia Lai - Kon Tum: bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội, vào ngày chủ nhật 21 tháng 11 năm 1982.

Điều 2

Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tiến hành theo quy định ở các Điều 58, 59, 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

 

 

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)