Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2002/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2002

Ngày 21 tháng 7 năm 2002, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2002, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình đề án về thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước.

Việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước là biện pháp quan trọng nhằm đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, phù hợp với cơ chế thị trường; đổi mới mối quan hệ giữa Nhà nước với các doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc phân định rõ quyền quản lý và quyền sở hữu vốn tại doanh nghiệp; bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước thực sự có quyền chủ động kinh doanh, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính trong cơ chế thị trường.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh đề án và phương án thí điểm, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia báo cáo về tình hình điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2002, định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2002 và đến năm 2005.

Giao Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong chỉ đạo thực hiện, cần theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình áp dụng cơ chế chính sách mới, cơ cấu lại và làm lành mạnh hoá hệ thống các tổ chức tín dụng... theo các mục tiêu đã đề ra.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2002

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực: sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được đà phát triển liên tục; công nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách đạt khá; hoạt động tiền tệ có một số tiến bộ; các hoạt động dân số, gia đình và trẻ em, giáo dục đào tạo, phòng chống dịch bệnh, đã có những chuyển biến đáng kể.

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2002, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và một số vấn đề xã hội bức xúc. Trong đó cần hết sức lưu ý các vấn đề: đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động phòng chống thiên tai và giảm tai nạn giao thông. Trong chỉ đạo, cần đặc biệt tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa phương trọng điểm, có tỷ trọng lớn trong sản xuất kinh doanh, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

4. Chính phủ nghe Tổng Thanh tra Nhà nước trình Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2002.

Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu kiện đông người đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương vẫn còn nhiều.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, giữ vững an ninh trật tự xã hội, để tập trung sức phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)