Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỂ VIỆC RÚT NGẮN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 85 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Sau khi xem xét Tờ trình số 05/Ttr-UBTVQH12 ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.

Điều 2. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo luật định.

Điều 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng