Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ TƯ
(Từ ngày 2 đến ngày 6/8/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UB ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
.

 NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nhấn mạnh một số nội dung chính sau đây:

-Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo, ban hành văn bản theo các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

-Tổ chức rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành và nội dung văn bản quy phạm pháp luật;

-Xây dựng và hướng dẫn hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;

-Triển khai những nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng chi tiết và ban hành "Kế hoạch triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội", phân công trách nhiệm cụ thể và tiến độ thực hiện cho từng Sở, Ngành Thành phố; Việc thành lập tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn hoàn thành trong năm 2005 và báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2005 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố hàng năm.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú