Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 18 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 86 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005.
Sau khi xem xét đơn xin thôi làm
nhiệm vụ đại biểu HĐND của ông Lê Văn Hùng và các ý kiến của đại biểu;
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX được tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:. Nhất trí thông qua đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX (2004 - 2009) của ông Lê Văn Hùng.

Điều 2: . Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận 5 thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5, cử tri ở đơn vị bầu cử nơi đại biểu được bầu, ông Lê Văn Hùng biết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín