Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 8 lần thứ 5 khóa IX;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan của quận 8 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006; báo cáo chấp hành ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2006 và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2005; nghe phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8; báo cáo tình hình xét xử 6 tháng đầu năm 2006, chương trình 6 tháng cuối năm 2006 của Tòa án nhân dân quận 8; báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm và công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân quận 8 sáu tháng đầu năm 2006; báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 8;
Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp lần thứ 7 thảo luận và thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006

Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2006 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận 8 đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2006 trên các mặt như sau:

Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, huy động sức dân tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các biện pháp chỉ đạo phát triển kinh tế đã từng bước phát huy hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư đã góp phần tích cực chăm lo việc học tập và sức khỏe nhân dân. Việc tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống của một bộ phận nhân dân, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tình hình an ninh chính trị ổn định và được giữ vững, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng. Kết quả thực hiện mục tiêu 3 giảm, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông trên địa bàn quận 8 đạt được những kết quả khả quan. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân quận có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân quận đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều lĩnh vực triển khai còn chậm so với yêu cầu mà Nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 5 đã đề ra như: Việc giải ngân cho đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị nhất là lĩnh vực xây dựng còn kém hiệu quả. Hiệu lực thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính còn thấp. Công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng có tập trung nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo về tiến độ. Các dự án tái định cư nhà ở cho người có thu nhập thấp và các công trình trọng điểm chậm triển khai thực hiện. Chương trình mục tiêu 3 giảm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần phải chú ý hơn về chất lượng các khu phố đã được Thành phố công nhận là Khu phố văn hóa...

Trên cơ sở nhận định đánh giá như trên, Hội đồng nhân dân quận 8 xác định các nội dung trọng tâm chương trình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006 như sau:

Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận 8 cơ bản nhất trí với chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 do Ủy ban nhân dân quận 8 trình bày tại kỳ họp. Trong đó, mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007.

- Đẩy mạnh công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình 2006, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình phúc lợi công cộng.

- Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, lập kế hoạch tái định cư cho các dự án, xây dựng các phương án, kế hoạch trả nợ nền nhà tái định cư cho dân thuộc các dự án đã đền bù giải tỏa.

- Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình xã hội, đổi mới và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm lo sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống diện chính sách; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tập trung thực hiện công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2006 đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân.

- Đẩy mạnh việc thực hiện nội dung “Năm 2006 - Năm cải cách hành chính”.

- Tập trung giải quyết tốt kiến nghị bức xúc của cử tri, các đơn khiếu nại tố cáo của công dân, các đơn tồn đọng. Từng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi).

* Các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu:

a) Kinh tế - tài chính:

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bồi thường thiệt hại hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại chợ Bình Đăng, nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Bình Đăng tại phường 6 quận 8. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý chợ.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện hướng dẫn hoàn thành thủ tục, sớm đưa thêm 02 Quỹ tín dụng nhân dân đi vào hoạt động.

- Cơ bản hoàn thành kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường năm 2006.

- Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp và doanh thu thương mại - dịch vụ.

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ - trung tâm thương mại - siêu thị trên địa bàn 2006 - 2010 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Thực hiện các biện pháp tăng cường công tác thu thuế.

- Đảm bảo cân đối ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. Có các biện pháp đôn đốc, hỗ trợ các phường đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng cơ bản - quản lý đô thị:

- Tiếp tục đẩy nhanh và thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; chỉ đạo đẩy mạnh công tác hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2007. Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo hoàn thành công trình trọng điểm của Thành phố trên địa bàn quận.

- Tiếp tục giải quyết khó khăn và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng các khu nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn quận.

- Tập trung hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, cập nhật, lập mới quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 các khu dân cư trên địa bàn quận. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng cơ sở nhằm phục vụ công tác quản lý duy tu nâng cấp hạ tầng cơ sở trên địa bàn quận.

- Thực hiện hoàn thành công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 của Quận và 16 phường.

- Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ, đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 là kết thúc theo quy định của thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn. Tập trung rà soát và tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện quy trình tổ chức vận động nhân dân tham gia hiến đất để thực hiện các công trình công cộng, trước mắt, tập trung vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn.

- Tập trung kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư và có biện pháp kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất công, phương án tạo quỹ đất công đấu giá tạo vốn ngân sách cho quận 8 để đầu tư xây dựng những công trình phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.

c) Văn hóa - xã hội:

- Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2006.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, tập trung vào các trọng điểm như Internet, trò chơi điện tử, quảng cáo, karaoke.

- Triển khai kiểm tra việc thực hiện xây dựng Phường Văn hóa, Khu phố Văn hóa.

- Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục” giai đoạn 2006 - 2010. Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ 16 phường.

- Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới với chủ đề “Sống có trách nhiệm”.

- Phấn đấu năm 2006 có thêm 4 phường hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học (phường 2, 3, 8, 15).

- Sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Kế hoạch số 9010/KH-UBND về việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổng kết 12 năm phong trào xây dựng nhà tình nghĩa. Tập trung thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước.

- Đẩy mạnh cho vay vốn và các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, có kế hoạch kiểm tra hiệu quả hộ nghèo nâng thu nhập đến cuối năm 2006, phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 4 triệu đồng/người/năm và đưa ra khỏi chương trình 1.100 hộ vượt chuẩn nghèo giai đoạn II (6 triệu đồng/người/năm).

d) Quốc phòng - an ninh:

- Tổ chức chuẩn bị tốt và thực hiện công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2006, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp với chất lượng theo quy định.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Tổ chức diễn tập phòng thủ, điều động quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

- Tổ chức thực hành diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ lần thứ nhất năm 2006.

- Tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, gắn với các chương trình xã hội khác, sử dụng đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tội phạm hình sự, ma tuý, mại dâm, liên tục trấn áp tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn dân cư, nơi công cộng. Đảm bảo an toàn giao thông nhằm giảm tối đa tình trạng tai nạn giao thông, kẹt xe, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, phấn đấu kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

e) Về hoạt động của các cơ quan tư pháp:

 Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, hành chính. Thực hiện có kết quả công tác thi hành án tồn đọng trên địa bàn quận - phường mà cao điểm là từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2006.

g) Xây dựng chính quyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung “Năm cải cách hành chính”, quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 tổ chức triển khai thực hiện qui chế “Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”.

- Quan tâm giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri và những khó khăn của cơ sở nhằm không ngừng xây dựng chính quyền từ quận đến phường ngày càng vững mạnh.

- Tăng cường thực hiện kế hoạch mở rộng và triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đến 16 phường.

- Tổ chức hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (2002 - 2006).

- Xây dựng phương án kiện toàn tổ chức các đơn vị y tế quận 8, phương án thành lập Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và bệnh viện quận 8 theo chỉ đạo của Thành phố.

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận, tạo thành khối đoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điều 3. Phê chuẩn kết quả quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 và chuyển kết dư ngân sách địa phương năm 2005 vào thu ngân sách địa phương năm 2006 như sau:

1. Cân đối thu, chi ngân sách năm 2005:

+ Tổng thu ngân sách địa phương: 247.874.079.862 đồng;

+ Tổng chi ngân sách địa phương: 187.538.363.481 đồng;

+ Kết dư ngân sách năm 2005 : 60.335.716.381 đồng.

2. Cân đối ngân sách cấp quận:

+ Thu ngân sách cấp quận: 234.513.795.644 đồng;

+ Chi ngân sách cấp quận: 180.399.135.300 đồng;

+ Kết dư ngân sách cấp quận:  54.114.660.344 đồng.

3. Cân đối ngân sách phường:

+ Thu ngân sách phường: 31.757.593.892 đồng;

+ Chi ngân sách phường: 25.536.537.855 đồng;

+ Kết dư ngân sách phường:6.221.056.037 đồng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy ban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân lần thứ 7 - khóa IX.

Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền giáo dục pháp luật làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức - viên chức, chiến sĩ, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm