Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 618/2013/NQ-UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 12925-CV/VPTW ngày 22/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ;

Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 1445/TTr-VPQH và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 548/TTr-BCTĐB ngày 22/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh được giữ nguyên phụ cấp chức vụ hệ số 1,40.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Trần Sỹ Thanh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân